Biofysica

De biofysische achtergronden

U zult waarschijnlijk denken, wat bedoelt men nu eigenlijk met de term ‘biofysisch’. Wel nu we zullen proberen om dat aan u uit te leggen. Zoals bekend wordt in de geneeskunde steeds méér gebruik gemaakt van diagnostiek en therapie, die zich ontwikkeld hebben uit verfijnde technologische knowhow en nieuwe wetenschappelijke inzichten in de elektrofysiologische eigenschappen van het levende lichaam. Bekend is dit reeds van diagnostische methodes zoals E.C.G., MRI, E.E.G., E.M.G., potentiaal en weerstandsmetingen van huid en organen etc.

Al deze methoden zijn gebaseerd op de fysica en toegepast op biologische wezens, vandaar ‘biofysica’.

Het menselijk lichaam kunt u onderzoeken en behandelen vanuit een anatomische of vanuit een moleculair biologische visie en dat is tot op de dag van vandaag in de geneeskunst de meest gebruikelijke manier van doen.

U kunt dit echter ook doen vanuit de visie, dat alle moleculen en alle moleculaire ketens in het menselijk lichaam inhoudelijk en bestuurlijk bepaald worden door gezonde verhoudingen in de + en – ladingen die ze behoren te hebben. Bij een disbalans hiervan resulteert dit allereerst in functionele ziekteverschijnselen op vegetatief- en psychisch gebied en uiteindelijk steeds meer op organisch klinisch gebied.

We zien zo dus het geleidelijk ontstaan van therapie-resistente ziekteverschijnselen, zonder duidelijke klinische afwijkingen bij laboratorium- of röntgenonderzoek, zoals fibromyalgie, ME en andere ziektebeelden van deze tijd, waarvoor men veelal in de huidige reguliere geneeskundige praktijk geen oplossing heeft.

Vervolgens komen de chronische ziektebeelden waarbij ook klinische afwijkingen in het bloed en op de röntgenfoto’s etc. te zien zijn zoals bijv. Reuma, Cara, MS etc. Uiteindelijk ontstaan bij nog verdere blokkering van het afweersysteem resp. van de autonome regulatiemechanismen van ons lichaam ernstige auto-immuunziekten en kunnen zelfs kwaadaardige ziekten optreden.

De biofysica kan hier een therapeutische rol spelen.

De Basis- Bio- Regulatie m.b.v. High Care 3000 Technologie

Na deze algemene inleiding, willen we U nu iets diepgaander informeren omtrent onze nieuwe diagnostische en therapeutische aanpak.

Voorop moeten wij eerst stellen, dat wij samen met U als patiënt en wij als arts/ therapeut, gaan proberen om niet alleen uw lichamelijke, maar ook uw geestelijke toestand zorgvuldig te analyseren.

Dit geschiedt door middel van een nauwgezette anamnese en fysisch -diagnostisch onderzoek. Vervolgens zal eventueel ook aanvullend onderzoek verricht worden zoals klinisch- en laboratoriumonderzoek en zo nodig zullen wij dit, met uw toestemming, opvragen bij de artsen, die u behandelen of behandelden.

Tenslotte zal dit geschieden met behulp van de diagnostiek verkregen vanuit de High Care 3000 Technologie.

Als wij hierboven met nadruk spreken van samen, dan heeft dit een grondige reden.
Vanuit onze praktijkkennis, weten wij, dat vooral bij bovengenoemde(chronische ) ziektebeelden niet alleen verborgen lichamelijke haarden c.q. stoorvelden en storende orgaansystemen, maar ook zielse, vaak onbewuste conflictsituaties een rol spelen.

Zij spelen niet alleen een rol in de ontwikkeling van deze ziekten, maar blijven deze gestoorde ontwikkeling ook nadelig beïnvloeden. Met name de energetische disregulaties, die hierdoor bij de chronische patiënt bestaan, kunnen wij met onze diagnostische- en therapeutische Basis- Bio- Regulatie methode positief beïnvloeden.

Een belangrijk deel van de behandeling bestaat steeds in het terugvoeren van de fysieke lichaamsconditie naar zijn eigen basis-rustfrequentie, hetgeen wij zichtbaar kunnen maken met de SDM (2).

Voorop in deze behandeling staat de speciale lichaamseigen elektromagnetische veldbehandeling in de tunnel, de BMU (1). Het betreft hier een gesloten elektromagnetisch veld met zeer lage veldsterkte.
Maar tevens wordt de geheel nieuw ontwikkelde "Licht –Frequentie Therapie"met de BLG (5) therapeutisch ingezet bij het streven om het lichaam biofysisch- bioenergetisch naar de gezonde conditie terug te voeren.

Vervolgens hebben wij als meetwaarden de zgn. ANS (3) frequenties, waarmee we diagnoses kunnen stellen op biophysische –bioenergetische grondslag. Ook kunnen we met behulp van deze ANS meetwaarden telkens het resultaat van onze therapie evalueren.

Verder hebben wij nog de Spicom 1 (nr. 4) ofwel het correctie apparaat voor de wervelkolom.
Het apparaat produceert elektrische impulsen, die de mogelijkheid scheppen, dat de wervel zelf zijn oorspronkelijke positie opzoekt al dan niet ondersteund door ultra-geluidsimpulsen en/of andere stimuli zoals bijvoorbeeld de BLG

Hetzelfde geldt voor de SPICOM 2 (nr. 6), die biofysisch-bioenergetisch de wervelkolom kan fixeren bij behandeling en diagnose van herniaklachten resp. de betrokken wervels kan ontlasten.

High Care 3000 BV staat garant voor een integrale geneeskunde waarbij lichaam, ziel en geest in de behandeling centraal staan.

Cellulaire beïnvloeding door zwakke magnetische en elektrische velden d.m.v. de Bio Magnetic Unit (BMU)

Meer dan ooit tevoren is de invloed van het zwakke aardmagnetische veld op de mens en meer in het algemeen levende cellen onderkend. Variaties van dit veld introduceren diepgaande effecten zoals ondermeer de eerste ruimtevaarders hebben ervaren.

Ook variatie geïntroduceerd door periodieke activiteit van de zon heeft invloed op biologische wezens en zelfs op elektrische apparatuur. De oorzaak is gelegen in de door de zon uitgestoten geladen deeltjes (zonnewind) die op aarde zogenaamde magnetische stormen veroorzaken(waar te nemen als noorderlicht).

Het is Samuel Hahnemann, die het reeds in de oudheid beschreven principe dat symptomen behorende bij een bepaalde aandoening verholpen kunnen worden door subtiel in te grijpen op de ontregelde mechanismen in het biologische systeem, opnieuw aan de orde stelde.

Hieruit is de homeopathie ontstaan. Hierbij hebben gepotentiëerde verdunningen van een juist gekozen middel genezende effecten en verdwijnen de door ontregeling ontstane symptomen.

Er zijn thans meerdere methoden om regelsystemen te beïnvloeden.

Magnetische beïnvloeding heeft als groot voordeel dat direct iedere cel wordt geactiveerd. Afhankelijk van het beoogde doel kan dit diagnostisch (bijvoorbeeld de moderne beeldvormende technieken MRI) of therapeutisch worden ingezet. Noodzakelijkerwijze zijn bij diagnostische methoden sterke magnetische velden nodig en krijgt men relatief grof de locatie van afwijkend weefsel in beeld.

Therapeutische beïnvloeding verkrijgt men door zwakke magneetvelden. Niet alleen de sterkte maar ook het tijdsgedrag zijn van invloed: het frequentie spectrum.

De veldsterkten die in onze apparatuur gebruikt worden zijn zelfs fracties van het aardmagnetische veld maar in combinatie met andere parameters als frequentiespectrum, impuls reeksen, ruimtelijke verdeling, etc. is het mogelijk om nog te beïnvloeden cellen weer in het gareel te krijgen.

De overblijvende, niet of niet voldoende functionerende cellen worden vervolgens in een natuurlijk proces door het immuun systeem verwijderd. Het totaal van celactiviteit zorgt ervoor dat er meetbare elektrische spanning staat over verschillende delen van het lichaam. Afwijking van een normaal patroon kan een aanduiding zijn voor ontregelde cellen of weefsels.

Om die reden is naast het reeds genoemde zwakke magneetveld met al zijn parameters nog een zwak elektrisch veld aangebracht. Ook hier is sprake van een statische- en een dynamische component.

In de opbouw van de apparatuur is derhalve herkenbaar aanwezig de tunnelvormige elektrode waarop een geschikte spanning staat en een niet zichtbare(gedeeltelijke) afscherming om omgevingsinvloeden af te zwakken.

De magnetische component wordt verzorgd door vier vaste modules. Het wisselveld is afkomstig van elektronisch aangestuurde elektromagneten.

Hierbij zijn naast frequentiespectrum en amplitude ook de fase relaties van belang. Afhankelijk van gewenste uitvoering zijn verschillende parameters afzonderlijk in te stellen.

Extra informatie kan aan de cellen worden meegegeven door in het circuit remedies als homeopathische middelen, bloesem essences etc. te brengen. Echter alleen de "energetische" component wordt overgebracht.

Voor bepaalde klachten kan met een additionele magnetische module nog lokaal gestimuleerd worden. Dit magneetveld is niet hoger dan 10 micro Tesla.

In de praktijk worden vóór (of tijdens) de magnetische behandeling potentiaal metingen gedaan over vier segmenten met behulp van het ANS systeem. Dit gebeurt ook na de in het aansluitend tien minuten durend verblijf in de tunnel. Gegevens worden steeds geregistreerd.

Nawoord

De tot nu toe summier beschreven apparaten en methoden zijn in een vergevorderde, laatste fase van klinisch onderzoek. Zij grijpen allen in op het door Prof. Pischinger beschreven Basis Bio -Regulatie Systeem, dat het centrale hoofdmodel vormt in de regulatie geneeskunde.

Dit in de complementaire maar ook reguliere geneeskunde bekende systeem werd het eerst in Nederland beschreven door Dr. H.J. Lamers (Ankh.1988 ).

Een nieuw boek (uit te geven door High Care 3000 ) aangevuld met de principes van deze nieuwe therapie is in voorbereiding. Dit voor mens en dier zeer belangrijke systeem regelt fysiologische processen.

Een ontregeld Basis-Bio-Regulatie Systeem kan alleen met zwakke stimuli weer in zijn regelbereik worden teruggebracht.

In het onderzoek wordt onder meer gezocht naar optimale instellingen. U treft dus geen lijst van aandoeningen aan die behandeld kunnen worden, want elke klacht beïnvloedt het BBRS ten alle tijde.

Een grote variëteit van klachten is reeds met succes behandeld.